NASZA PLACÓWKA

 „Każdy dzień w przedszkolu, mały krok do przodu“

 

 

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY  Z WYJĄTKIEM PRZERW USTALONYCH PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY.

 

  1. ZADANIA PRZEDSZKOLA

·         Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla rodziny.

·         Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu, w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

·         Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

·         Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec rodziny dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach dziecka.

 

  1. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

·         Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie Szkolnego Programu Kształtcenia „Podróże stonogi“.

·         Nauczyciele opracowują klasowe plany pracy oparte o RVP PV, w których uwzględniają czynności organizowane z dziećmi, zabawy, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem.

·         Przedszkole obecnie oferuje miejsce dla 66 dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

·         Czynności wychowywczo-dydaktyczne realizowane są w trzech klasach całodziennych: „Stokrotki” – wychowawcy: Maria Sikora, Anna Drong, niańka – Beata Czech, „Storczyki” – wychowawcy: Monika Polok, Gabriela Kaleta, Joanna Paszek, asystent pedagoga – Maria Wisełka oraz „Sasanki” – wychowawcy: Helena Michejda, Gabriela Mrózek

·         Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:00.

·         Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00.

·         Przedszkole zapewnia zajęcia dodatkowe dla dzieci 5-6 letnich (lekcje pływania – doświadczeni instruktorzy oraz lekcje języka angielskiego – Jadwiga Navrátil).

·         Przedszkole zapewnia wyżywienie dziecka. Opłata za wyżywienie ustalana jest przez kierowniczkę kuchni.

 

 

  1. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

·         Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz karty ewidencyjnej.

·         Czesne („školné“) ważne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny podawana jest do wiadomości przez dyrektora szkoły do końca sierpnia ( OPŁATA za przedszkole: Całodzienny pobyt – 200 Kč,

                     Półdzienny pobyt – 150 Kč

                     Dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola ani jeden dzień w miesiącu   

                     – 100 Kč (po złożeniu prośby o zniżkę)

·         Opłaty za przedszkole należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

·         Przedszkole oferuje dzieciom trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

·         Po obiedzie dzieci korzystają z sjesty poobiedniej. Nie jest to tylko tradycyjne leżakowanie. Dzieci słuchają bajek, opowiadań, piosenek, muzyki relaksacyjnej.

·         Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe.

·         W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie kierownictwa przedszkola.

·         Podczas każdej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani usprawiedliwić dziecko w przedszkolu (osobiście, telefonicznie, e-mailem), rodzice dzieci 5 letnich wpisują usprawiediwienie do Karty usprawiedliwień.

 

 

  1. Wakacje oraz święta

W CZASIE ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE, w okresie wakacji głównych przedszkole jest czynne 2 – 3 tygodnie, w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych przedszkole funkcjonuje, jeżeli liczba dzieci nie jest mniejsza niż 15 oraz w zależności od czynności kuchni.

 

 

  1. OBOWIĄZKI RODZICÓW

·         Stała współpraca z przedszkolem, branie czynnego udziału w zebraniach dla rodziców w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych między przedszkolem a domem rodzinnym.

·         Dbanie o bezpieczeństwo dzieci – ścisłe przestrzeganie zasad przyprowadzania,  odbierania i odprowadzania dzieci.

·         Zapewnianie dzieciom odpowiedniego obuwia, stroju do zajęć gimnastycznych, ubrania do pobytu w ogrodzie (spodnie, kurtka lub sweter). Ubranie musi być podpisane!

·         Przedstawianie zaświadczeń lekarskich w przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej.

·         Natychmiastowy odbiór dziecka w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela choroby dziecka.

·         Przestrzeganie rozkładu dnia, punktualne przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00 i odbieranie dzieci do godziny 16:00 przez rodziców lub rodzeństwo upoważnione na piśmie przez rodziców.

·         Regularne i terminowe wpłacanie należności za przedszkole: wyżywienie, czesne („školné”).

 

  1. PRAWA RODZICÓW

·         Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz zachowania w grupie.

·         Rodzice mają prawo pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

·         Rodzice mają prawo uczestniczyć w imprezach ogólnoprzedszkolnych, festynach oraz innych formach działalności przedszkola.

·         Rodzice mają prawo wyrażać swoje opinie dotyczące programów, organizacji przedszkola.

 

 

 

 

 

  1. OBOWIĄZKI DZIECKA

·         Dziecko w przedszkolu ma obowiązek szanowania wyposażenia przedszkola i prac innych dzieci.

·         Dziecko w przedszkolu ma obowiązek podporządkowania się obowiązującym  w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.

·         Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 

  1. RÓŻNE

              Numery telefoniczne, emaile, strony internetowe:

 

              Dyrekcja szkoły                               558 558 251

              Sekretariat szkoły                            558 558 250

              Email szkoły                                    pspbystrice@seznam.cz

              Przedszkole                                     558 558 256

              Email przedszkola                           przedszkole.stonoga@seznam.cz

              Strony internetowe przedszkola      www-bystrzyca.webnote.cz

              Strony internetowe szkoły               www.pspbystrice.cz

              Psycholog szkolny                           558 558 209

              Kierowniczka kuchni MŠ                558 558 234