NASZA PLACÓWKA

 „Każdy dzień w przedszkolu, mały krok do przodu“

 

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY  Z WYJĄTKIEM PRZERW USTALONYCH PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY.

 

 1. ZADANIA PRZEDSZKOLA
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla rodziny.
 • Przedszkole stwarza warunki do realizowania się dzieci w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec rodziny dziecka. Pomaga
  w rozpoznawaniu możliwości dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach dziecka.

 

 1. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 • Praca wychowawczo–dydaktyczna realizowana jest na podstawie Szkolnego Programu Kształtcenia „Podróże stonogi”.
 • Nauczyciele opracowują klasowe plany pracy oparte o RVP PV, w których uwzględniają: czynności organizowane z dziećmi, zabawy, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem.
 • Przedszkole obecnie oferuje miejsce dla 66 dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
 • Czynności wychowawczo-dydaktyczne realizowane są w trzech klasach całodziennych: „Stokrotki”, „Storczyki”, „Sasanki”.
 • Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do 16:00.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00.
 • Przedszkole zapewnia zajęcia dodatkowe dla dzieci 5-6 letnich
  (lekcje pływania – doświadczeni instruktorzy oraz lekcje języka angielskiego).
 • Przedszkole zapewnia wyżywienie dziecka. Opłata za wyżywienie ustalana jest przez kierowniczkę kuchni.

 

 1. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 • Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz karty ewidencyjnej.
 • Czesne („školné“) ważne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny podawana jest do wiadomości przez dyrektora szkoły do końca sierpnia ( OPŁATA za przedszkole: Całodzienny pobyt – 200 Kč,

                     Półdzienny pobyt – 150 Kč

                     Dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola ani jeden dzień w miesiącu   

                     – 100 Kč (po złożeniu prośby o zniżkę)

 • Opłaty za przedszkole należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 • Przedszkole oferuje dzieciom trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Po obiedzie dzieci korzystają z sjesty poobiedniej. Nie jest to tylko tradycyjne leżakowanie. Dzieci słuchają bajek, opowiadań, piosenek, muzyki relaksacyjnej.
 • Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe.
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są
  do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie kierownictwa przedszkola.
 • Podczas każdej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani usprawiedliwić dziecko w przedszkolu (osobiście, telefonicznie, e-mailem), rodzice dzieci 5 letnich wpisują usprawiedliwienie do „Karty usprawiedliwień”.

 

 

 1. Wakacje oraz święta

W CZASIE ŚWIĄT BOŻONARODZENIOWYCH PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE, w okresie wakacji głównych przedszkole jest czynne 2 – 3 tygodnie,
w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych przedszkole funkcjonuje w zależności
od czynności kuchni.

 

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW
 • Stała współpraca z przedszkolem, branie czynnego udziału w zebraniach
  dla rodziców w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych między przedszkolem a domem rodzinnym.
 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci – ścisłe przestrzeganie zasad przyprowadzania,  odbierania i odprowadzania dzieci.
 • Zapewnianie dzieciom odpowiedniego obuwia, stroju do zajęć gimnastycznych, ubrania do pobytu w ogrodzie (spodnie, kurtka lub sweter). Ubranie musi być podpisane!
 • Przedstawianie zaświadczeń lekarskich w przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej.
 • Natychmiastowy odbiór dziecka w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela choroby dziecka.
 • Przestrzeganie rozkładu dnia, punktualne przyprowadzanie dzieci do godziny 8:00
  i odbieranie dzieci do godziny 16:00 przez rodziców lub rodzeństwo upoważnione na piśmie przez rodziców.
 • Regularne i terminowe wpłacanie należności za przedszkole: wyżywienie, czesne („školné”).

 

 1. PRAWA RODZICÓW
 • Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz zachowania w grupie.
 • Rodzice mają prawo do pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
 • Rodzice mają prawo uczestniczyć w imprezach przedszkolnych, festynach
  oraz innych formach działalności przedszkola.
 • Rodzice mają prawo wyrażać swoje opinie dotyczące programów, organizacji przedszkola.

 

 

 1. OBOWIĄZKI DZIECKA
 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek szanowania wyposażenia przedszkola i prac innych dzieci.
 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek podporządkowania się obowiązującym 
  w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 • Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej.

 

 

 1. RÓŻNE

              Numery telefoniczne, e-maile, strony internetowe:

 

              Dyrekcja szkoły                                558 558 251

              Sekretariat szkoły                             558 558 250

              E-mail szkoły                                   pspbystrice@seznam.cz

              Przedszkole                                      558 558 256

              E-mail przedszkola                           przedszkolestonoga@seznam.cz

              Strona internetowa przedszkola      www-bystrzyca.webnote.cz

              Strona internetowa szkoły                www.pspbystrice.cz

              Psycholog szkolny                            558 558 209

              Kierowniczka kuchni MŠ                 558 558 234